" Kalabalıkta Kaybolmayın "

DODO (DİSLEKSİ OYUNLARI) MATERYAL GELİŞTİRME YARIŞMASI ÖN KAYIT


DODO (DİSLEKSİ OYUNLARI) MATERYAL GELİŞTİRME YARIŞMASI BİLGİLENDİRME METNİ VE BAŞVURU FORMU

1. YARIŞMANIN AMACI

Akademi Disleksi Özel Eğitim Araç ve Gereçleri San. Tic. Ltd. Şti, (Bundan sonra Akademi Disleksi olarak anılacaktır) tarafından, ülkemizde Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) alanında kullanılan materyal ve etkinliklere ek olarak yenilikçi, özgün, işlevsel materyal ve etkinliklerin üretilmesi, eğitimciler tarafından bilinmesi, paylaşılması ve model oluşturması amacıyla Dodo (Disleksi Oyunları) Materyal Geliştirme Yarışması (bundan sonra Yarışma olarak anılacaktır) adı altında bir yarışmadüzenlenmektedir. Yarışma ile ülkemizin disleksi ve DEHB müdahalesi alanındaki materyal ve etkinliklerin gelişmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

 

2. YARIŞMANIN KONUSU

Katılımcılar yarışmaya özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireylere yönelik hazırladıkları materyalleri ya da etkinlikleriyle katılabileceklerdir.

 

3. YARIŞMAYA KATILIM SÜRECİ Yarışma başvurusu iki aşamalı olacaktır. 3.A.Birinci aşamada:

www.akademidisleksi.com adresinde ilan edilecek olan web sitesi üzerindeki elektronik başvuru adımları takip edilecektir. Katılımcılar istenen bilgileri sisteme girecektir. (Katılımcılar sistem tarafından atanan kod numarası ile isimlendirilecektir.)

3.B.İkinci aşamada:

a) Materyallerin veya etkinliklerin (bundan böyle ürün olarak anılacaktırüzerine elektronik başvuru sırasında verilen KOD numarası yapıştırılarak ürünler posta/kargo ile İstasyonaltı Mah. 8215/2 Sokak No:1/A Çiğli/İZMİR adresine gönderilecektir. Ürünlerin adı geçen adrese elden teslimi de kabul edilecektir.Posta/kargo ya da elden teslim edilen ürünlerin yanında iş bu metnin ıslak imzalı halide eklenmesi zorunludur.

b) Elektronik başvurusu yapılan ürünlerin uygulama biçimini gösteren videoları info@akademidisleksi.com adresine e-posta yoluyla iletilebilir. Videolar etkinlik/oyun ismi ve başvuru esnasında verilen KOD numarası kullanılarak isimlendirilmelidir (örn: Disleksi Oyunları 001)

3.C.

a) Elektronik başvuru yapılmadan gönderilen ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. b) Gönderdiğürünüüzerinde elektronik başvuru sırasında verilen kod numarası bulunmayan başvuru sahibinin ürünü değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Ürünler bu kılavuzun 4. maddesinde belirtilen takvim aralığında gönderilmediği takdirde elektronik başvuru dikkate alınmayacaktır.

d) Ürünün eğitim ortamında uygulanma sürecini gösteren uygulama videosu mpeg, mp4 ve avi formatlarında en az 2 (iki) en fazla 5 (beş) dakika olacaktır.

e) Kargo ücreti, katılımcı tarafından ödenecektir. Karşı ödemeli kargolar kesinlikle teslim alınmayacaktır.

f) Elektronik başvurusunu tamamlayıp ürününü kargolayan katılımcıların ürünlerinin kargo teslimlerinin gerçekleşip-gerçekleşmediğine yönelik bilgi takipleri, kargo firmasının takip sistemi üzerinden bizzat katılımcılar tarafından yapılacaktır. Ürünlerin kargo tesliminin yapılıp yapılmadığı ile ilgili Akedemi Disleksi merkezinden geri bildirimde bulunulmayacaktır.

 

4. YARIŞMAYA KATILMA TARİHLERİ

Elektronik Başvuru Tarihleri: 7/11/2022- 9/12/2022

Ürünlerin Kargodan Teslim Alınacağı Tarihleri: 6/2/2023- 6/3/2023

Sonuçların Açıklanması: Sonuçlar, ödül töreni sırasında açıklanacaktır.

Ödül Töreni ve Yeri: Ödül töreni 20/05/2023 tarihinde Bursa’da gerçekleştirilecektir.

 

5.BAŞVURUADRESİ
www.akademidisleksi.com internet adresinde ilan edilecek web sitesi üzerinden yapılacaktır.

 

6.ÜRÜNLERİN TESLİM ADRESİ

İstasyonaltı Mah. 8215/2 Sokak No:1/A Çiğli/İZMİR

 

7. KATILIM ŞARTLARI

7.A.Yarışmaya aşağıdaki maddelerle sıralanan gerçek kişiler başvuru yapabilecektir. Tüzel kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır:

1. Resmî ve özel okul/kurumlarda görev yapan öğretmen, yönetici ve uzman personel (psikolog, fizyoterapist, dil ve konuşma terapisti, odyolog, ergoterapist, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı),

2. Üniversitelerde görev yapan akademik personel,

3. Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri),

4. Yükseköğretim kurumlarının öğretmen yetiştiren bölümlerinden ya da yüksek öğretim kurumlarından pedagojik formasyon eğitimi alarak mezun olmuş, MEB dışında başka kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan kişiler yarışmaya bireysel katılımla başvuru yapılabilecektir.

7.B.Katılımcılar
1. “Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi), DEHB alanında materyal, etkinlik”, kategorilerinde başvuru yapabilirler.

7.C.Yarışma ürününe ilişkin şartlar

1. Yarışmaya katılacak ürünler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Milli Eğitim Temel Kanunu’na, Türk millî eğitiminin temel amaçlarına, toplumumuzun kültürel değerlerine uygun; özel eğitim alanında güncel ve ivedi bir gereksinimi karşılayacak nitelikte, yenilikçi ve özgüözelliklere sahip olmalıdır.

2. Yarışmaya başvurusu yapılan ürünün daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekir. Ürünleri başka bir yarışmada ödül aldığı sonradan tespit edilen başvuru sahipleri ödül kazandıkları takdirde ödül ve diğer hakları iptal edilir.

3. Elektronik ortamda istenecek başvuru bilgileri ve formları eksiksiz, açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulmalıdır. Eksik, yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi halinde ürün, yarışma kapsamı dışında tutulacaktır. Eksik ya da hatalı bilgi girişleri nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarında katılımcılar herhangi bir hak iddiasında ya da telafi talebinde bulunamazlar.

4. Uygulama videoları gönderilmeyen ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Katılımcılar elektronik başvurularını tamamladıktan sonra başvuru ekranında kendilerine sistem tarafından bir başvuru numarası/kodu üretilerek başvuru ekranında gözükecektir. Katılımcıların numarayı/kodu güvenli bir şekilde not etmeleri ve kargoladıkları materyal, CD, DVD ve/veya USB belleklerin üzerine sadece bu başvuru/kod numarasını yapıştırmaları gerekmektedir. Kargolanan materyal, CD, DVD ve/veya USB belleklerin üzerine sadece başvuru/kod numarasının dışında katılımcının/katılımcıların kimliğine ilişkin bilgi içeren başkaca bir not bulunmamalıdır.

6. Yarışmada elektronik başvurudan (olası) iadelere kadar katılımcılarla Akademi Disleksi arasındaki tüm iş ve işlemlerde iletişimler söz konusu başvuru/kod numarası ile yürütülecektir.

7. Ürünler kargoda oluşabilecek hasarlara karşı korunaklı bir şekilde gönderilmelidir. Kargoda oluşabilecek hasarlardan Akademi Disleksi sorumlu değildir. Bu konuda katılımcılar, Akademi Disleksiye karşı herhangi bir talepte bulunamazlar. Hasar gören ürün değerlendirmeye alınmayacaktır.8. Ürünlerin ilk teslim alınışında ve iade kargolarında posta veya kargodan kaynaklanan gecikme, kayıp ve hasarlardan Akademi Disleksi sorumlu değildir.

9. Katılımcı, ürünlerin incelenmesi-değerlendirilmesi sürecinde oluşabilecek hasarlardan dolayı herhangi bir hak iddia edemeyecektir.

10. Yarışmaya; yarışmanın alt ve üst seçici kurullarında jüri üyesi olarak görev yapanlar ile bunların birinci derecedeki yakınları başvuruda bulunamaz. Bu kişilerin sonradan tespit edilmesi hâlinde ödül kazansalar dahi ödülleri ve diğer hakları iptal edilir.

 

8. DEĞERLENDİRME 8.A.Seçici Kurul

1. Ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla Akademi Disleksi alt ve üst seçici kurullar oluşturulacaktır.

2. Gönderilen ürünler öncelikle alt seçici kurullar tarafından değerlendirilecektir.

3. Alt seçici kurul değerlendirmesi sonucu puan üstünlüğüne göre bütün kategorilerden başvurusu yapılan toplam ürün sayısının 1/5’si (beşte biri) kadar ürün, üst seçici kurulun değerlendirmesine alınacaktır.4. Ödül almaya hak kazanan ürünler üst seçici kurullar tarafından belirlenecektir. 8.B. İtiraz

Yarışma sonuçlarına yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

 

9. ALT SEÇİCİ KURULU

Resmi ya da özel kurumlarda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri alanında çalışan yönetici, uzman ya da uzman yardımcısı/eğitim uzmanı/öğretmenler,

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenler 

 

10. ÜST SEÇİCİ KURULU

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri alanında çalışan yönetici, milli eğitim uzmanı ya da uzman yardımcısı/eğitim uzmanı/öğretmenler

Resmi ve Özel Okul/Kurumlarda görev yapan öğretmenler/uzman personel,

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenler

 

11. ÖDÜLLER

Birinci ürüne 20,000 (yirmi bin) ₺ İkinci ürüne 10,000 (on bin) ₺ Üçüncü ürüne 5.000 (beş bin) 

Yarışmada;

Özel Öğrenme Güçlüğü ve DEHB kategorisinde alt seçici kuruldan üst seçici kurula geçmiş, bir ve/veya birden fazla yönüyle üstünlük arz eden ürünler arasından birinci, ikinci ve üçüncülüödülü verilecek ürün, üst seçici kurulun oy çokluğu ile belirlenecektir.

Ürünü dereceye giren katılımcılara plaket verilecektir.

Tükatılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

 

12. ÖDÜL TÖRENİ

Ödül töreni 20/05/2022 tarihinde Bursa’da gerçekleştirilecektir. Ödül törenine kimlerin katılacağı ile ilgili esaslar, bu esaslara bağlı olarak belirlenecek hedef kitlenin kimler olacağı ve sayısıödül töreninden uygun bir süre önce Akademi Disleksinin www.akadmidisleksi.com internet adresinde ilan edilecek ve web sitesinde açıklanacaktır.

 

13. TELİF HAKKI

Katılımcı yarışmaya gönderdiğürünün kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderilen ürünün konu seçiminde, araştırmanın yapılmasında ve üretilmesinde tamamen kendi bilgi, beceri ve fikirlerini kullandığını, ürünün kendisi tarafından üretildiğini ve dipnot vermeden hiçbir

yerden alıntı yapmadığını; çalışmanın orijinal ve özgün olduğunu ve özgüolmamasından doğacak tühukuki sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul eder. Ürünle ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından yapılacak başvurulardan ve tazminat taleplerinden doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ürünü ödül almaya hak kazanmış katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği sonradan anlaşılanlardan yarışma ile elde ettikleri ödül, belge ve her türlü kazanımları geri alınır. Ürünün telif hakkı ürün sahibine ait olmakla birlikte katılımcı, yarışmaya gönderdiğürününün "Akademi Disleksi" tarafından kullanılmasına süresiz , münhasır olarak kullanım hakkı verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiğürününüçoğaltma, değiştirme, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum telif hakları için Akademi Disleksi Özel Eğitim Araç ve Gereçleri San. Tic. Ltd. Şti, izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan ürünler için ürün sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve ürünün yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. "Akademi Disleksi" ürünler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Yarışmaya katılan ürünlerin ürün telif hakkı ürün sahibinde olmakla birlikte ürünlerin bir örneğini Akademi Disleksi Özel Eğitim Araç ve Gereçleri San. Tic. Ltd. Şti. vermekle mükelleftir. Akademi Disleksi Özel Eğitim Araç ve Gereçleri San. Tic. Ltd. Şti. bu ürünlerle ilgili her türlü tasarruf yetkisine sahiptir. Akademi Disleksi Özel Eğitim Araç ve Gereçleri San. Tic. Ltd. Şti. yarışma kapsamında belirtilen bütün hususlarda değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir. Kılavuzda yer almayan hususlara ilişkin takdir yetkisi Akademi Disleksi Özel Eğitim Araç ve Gereçleri San. Tic. Ltd. Şti. aittir. Katılımcılar, bu kılavuzda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

 

14. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Akademi Disleksi Özel Eğitim Araç ve Gereçleri San. Tic. Ltd. Şti. adına İstasyonaltı Mah. 8215/2 Sokak No:1/A Çiğli/İZMİR

Başvuru Sahibinin Adı-Soyadı: TC:
İmza:

Akademi Disleksi Özel Eğitim Araç ve Gereçleri San. Tic. Ltd. Şti Adına

Kurucu Temsilcisi Mine GÜR

 

BAŞVURU FORMU TC:
Adı-Soyadı:
Adres:

İletişim Bilgileri: (Tel) Uzmanlık Alanı/Mesleği: Kısa Özgeçmiş:

E-Posta:

  DODO (DİSLEKSİ OYUNLARI) MATERYAL GELİŞTİRME YARIŞMASI BİLGİLENDİRME METNİNİ OKUDUM VE ONAYLIYORUM